معرفی فضاهای آموزشی

با توجه به نیازشركت ها و سازمان ها به فضا های مدرن آموزشی جهت برگزاری همایش های علمی ، مجامع شركت ها جلسات عمومی كاركنان ، سمینار های علمی و تخصصی و دوره های آموزشی ، و مرکز مهارت های پیشرفته سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف فضاهای آموزشی خود را دراختیار متقاضیان قرار می دهد.​

کلاس ۱۰۱

ظرفیت کلاس ۲۲ نفر
مشخصات مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی و اتاق کنفرانس
تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد– سیستم سرمایش و گرمایش – میز و صندلی – اینترنت
اطلاعات بیشتر۸۸۲۸۱۳۸۸
۸۸۲۶۳۵۵۱
101

 

کلاس ۱۰۲

ظرفیت سالن۲۵ نفر
مشخصاتمناسب برای برگزاری دوره های آموزشی و سالن کنفرانس
تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – سیستم سرمایش و گرمایش - اینترنت
اطلاعات بیشتر۸۸۲۸۱۳۸۸
۸۸۲۶۳۵۵۱
102

 

کلاس ۱۰۳

ظرفیت کلاس۳۵ نفر
مشخصاتمناسب برای برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی
نجهیزات ویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد – سیستم سرمایش و گرمایش – صندلی چرمی دسته دار
اطلاعات بیشتر۸۸۲۸۱۳۸۸
۸۸۲۶۳۵۵۱
103

 

کلاس ۱۰۴

ظرفیت کلاس۲۰ نفر
مشخصاتمناسب برای برگزاری دوره های آموزشی
تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد – سیستم سرمایش و گرمایش - صندلی چرمی دسته دار
اطلاعات بیشتر۸۸۲۸۱۳۸۸
۸۸۲۶۳۵۵۱
104

 

کلاس ۱۰۵

ظرفیت کلاس۲۰ نفر
مشخصاتمناسب برای برگزاری دوره های آموزشی
تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد – سیستم سرمایش و گرمایش – میز و صندلی
اطلاعات بیشتر۸۸۲۸۱۳۸۸
۸۸۲۶۳۵۵۱
105

 

کلاس ۲۰۳

ظرفیت کلاس۳۰ نفر
مشخصاتمناسب برای برگزاری دوره های آموزشی
تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد – سیستم سرمایش و گرمایش – میز و صندلی
اطلاعات بیشتر۸۸۲۸۱۳۸۸
۸۸۲۶۳۵۵۱
203-3

 

کلاس ۲۰۴

ظرفیت کلاس۳۰ نفر
مشخصاتمناسب برای برگزاری دوره و کارگاه های آموزشی

تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد – سیستم سرمایش و گرمایش – میز و صندلی
اطلاعات بیشتر۸۸۲۸۱۳۸۸
۸۸۲۶۳۵۵۱
204-3

 

کلاس ۲۰۵

ظرفیت کلاس۱۶ نفر
مشخصاتمناسب برای دوره های آموزشی
تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد – سیستم سرمایش و گرمایش – میز و صندلی
اطلاعات بیشتر۸۸۲۸۱۳۸۸
۸۸۲۶۳۵۵۱
105

 

کلاس ۲۰۷

ظرفیت کلاس۱۶ نفر
مشخصاتمناسب برای دوره های آموزشی
نجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد – سیستم سرمایش و گرمایش – میز و صندلی
اطلاعات بیشتر۸۸۲۸۱۳۸۸
۸۸۲۶۳۵۵۱
105