اپتیک بیناییمعرفی :

با توسعه و ارتقاي آگاهي هاي عمومي در حوزه سلامت، طي سال‌هاي اخير، توجه جامعه به مسائل مختلف مرتبط با سلامت، از جمله بينايي و چشم نیز بيشتر شده است. چشم از حساس ترين اعضاي بدن در مقابل انواع آسيب ها مي‌باشد. غيرقابل بازگشت بودن بسياري از آسيب هاي وارده به بينايي موجب شده پرداختن به مراقبت هاي لازم مورد اقبال بيشتري قرار گيرد. توسعه استفاده از عينك‌هاي طبي و آفتابي طي سال‌هاي اخير يكي از نتايج درك اين اهميت در جامعه می‌باشد. اين دپارتمان با استفاده و تكيه بر تجارب و توانمندی‌های تخصصي موجود در مجموعه جهاد دانشگاهي صنعتي شريف، اقدام به تدوين و اجراي دوره¬های تخصصی در بخش‌های عينك آفتابی و عينك طبی نموده است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
اردیبهشت ماه
۴۵ ساعت
در حال ثبت نام
اردیبهشت ماه
۲۴ ساعت
در حال ثبت نام
خرداد ماه
۸۰ ساعت
در حال ثبت نام
اردیبهشت ماه
۵۲ ساعت
در حال ثبت نام
فروردین ماه
۴۵ ساعت
در حال ثبت نام
فروردین ماه
۴۵ ساعت

۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر