۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

کنترل پیش بسته بندی

خلاصه ای از دوره:


۸ ساعت
مدت برگزاری دوره:
اعلام می گردد
زمان برگزاری:
...
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۰۷۶
مشاوره و ثبت نام :
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۵۰۰.۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

مباحثی که در دوره کنترل پیش بسته بندی تدریس می شوند:

 

مشخصان بسته بندی ها
اندازه گیری جرم و حجم و دانسیته
الزامات OIML
روشهای انتخاب نمونه
آموزش عملی با بسته بندی های مختلف (انواع مواد بسته بندی شده جرمی و حجمی)

 

ثبت نام در این دوره


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر