محیط زیست و HSEمعرفی :

HSE از سه کلمه Safety، Health و Environment تشکیل شده است. درحقیقت HSE، موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در پروژه ها تحت کنترل خود در می آورد. در هر کدام از شاخه های HSE مواردی گنجاده شده که هر یک به تنهایی شامل موارد متعددی می باشد، از جمله: موضوع بهداشت شامل بهداشت عمومی (فردی)، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای می شود. موضوع ایمنی شامل تمامی موارد محافظتی و کنترل در برار خطرات و حوادث می باشد. و حوزه محیط ریست (محیطی است شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان ها و روابط متقابل بین آنها که سازمان در آن فعالیت می کند) می تواند از درون یک سازمان، تا سیستم محلی، منطقه ای و جهانی گسترش یابد.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۸ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۲ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۲۰ ساعت

۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر